കോവിഡ്പോ സിറ്റീവ് ആയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രം എന്നിവ സഹിതം അതാത് ജില്ലാ ഓഫീസർമാർക്ക് (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഒഴികെ) മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷ നൽകി അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. Candidates can download Kerala PSC LDC Hall Ticket 2021- Lower Division Clerk Category No. Kerala PSC Police Constable Hall Ticket 2021 @ keralapsc.gov.in | Confidential Assistant Grade-II Exam Date (Out): – Kerala Public Service Commission had issued a notification for the recruitment to the posts of Police Constable, Confidential Assistant Grade-II. The hall ticket is available to download at the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതാത് ഘട്ടങ്ങളിൽ പരീക്ഷയെഴുതേണ്ടതാണ്. Kerala PSC announced the exam date for Preliminary Exam. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം പ്രായമായവർ, കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിവർ യാതൊരു കാരണവശാലും എത്തുവാൻ പാടില്ല. www.keralapsc.gov.in.Moreover, we have given the link at bottom of this page to download the Kerala PSC MO Hall Ticket 2021 easily.So, candidates who applied for the exam download the Kerala PSC … പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്..!! If you want to successfully give the written examination which will be conducted by Kerala Public Service Commission then you need to download the hall ticket. Om Ganapataye Namah. The admit card will be available in a PDF format for all of the candidates. Kerala PSC Hall Ticket 2021 Download | Thulasi 10th Level Exam Date: Kerala Tulasi has released tickets for the stage 10 preliminary exam at the Kerala PSC 2021 hall. സർക്കാർ സർവീസിലേക്കുള്ള മറ്റ് പരീക്ഷകളോ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്വീകാര്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത അപേക്ഷകളുടെ വ്യക്തമായ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഏറ്റവും യോഗ്യമായ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കു മാത്രം കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവിനു വിധേയമായി പരീക്ഷ 2021 മാർച്ച് 13 ലേക്ക് മാറ്റി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. The Kerala Public Service Commission (PSC) has released the hall ticket for the candidates appearing for the 10th level preliminary exam. This is because Kerela Public Service Commission has discontinued the sending of call letter by post. Kerala PSC Thulasi Phase 2 Exam is scheduled from 06.03.2021 & 13.03.2021.So, candidates can download their PHASE 2 … No. Kerala PSC LDC Hall Ticket 2021 will be available at the official website of Kerala Public Service Commission as soon as the details regarding the written examination will be available by the officials of the organisation. Kerala PSC 10th level preliminary exam hall ticket is available to download for all candidates in all the four stages.https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. BSSC Urdu Translator result 2021, cutoff, merit list, AAI Result 2021, cutoff, merit list released, MP Vyapam Police Constable Admit Card 2021, exam date, MP TET Admit Card 2021 MPPEB Primary Teacher Hall ticket, exam date, AAI cutoff marks 2021, Previous Year cutoff, Expected cutoff marks, AAI Recruitment 2021 Upcoming Vacancies, Latest News. The Kerala PSC Hall Ticket has been issued on 06th February 2021. Kerala PSC hall ticket 2021: The Kerala Public Service Commission (PSC) has released the hall ticket for the candidates appearing for the 10th level preliminary exam. You can check the examination date in the admit card which will be issued by the organisation of Kerala Public Service Commission. The candidates who all are looking for the Kerala PSC 10th Level Admit Card are at a right place. Go to the linked page above to download Kerala Psc Thulasi Hall Ticket. Kerala PSC Preliminary Exam Hall ticket is available in the Kerala PSC website profile. Click on the link called Kerala PSC LDC Hall Ticket 2021. DEPARTMENTAL TEST NOTIFICATION - JANUARY 2021 LAST DATE FOR RECIPT OF APPLICATIONS- 24.02.2021 Please follow the instructions mentioned in the notification regarding uploading of photo. The homepage of the organisation will be displayed on your screen. Kerala PSC Lower Division Clerk Hall Ticket 2020. Kerala PSC SSLC (10th) Level Preliminary Exam 2021 Syllabus/SSLC Level Preliminary Exam 2021 Hall Ticket Download : The Kerala Public Service Commission (KPSC) has announced the dates for the 10th level preliminary examination on its official website. Don’t be wait until reach the exam … Kerala PSC MO Hall Ticket 2021. KPSC Thulasi Hall Ticket 2021 Download KPSC Thulasi Cal l Letter 2021 Released KPSC Thulasi Exam Date 2021 KPSC Thulasi Hall Ticket 2021 Check Kerala PSC Exam Date and Admit card 2021 So all Applicants continue to read our article and know all details about keralapsc.gov.in Admit Card 2021. The hall ticket will be displayed on your screen. Here, we are providing all details and downloading link to the 10th Level Preliminary Exam Admit Card/ Hall Ticket. The official board Kerala PSC Preliminary Thulasi Hall Ticket has going to conduct the examination of the Kerala PSC 10th Preliminary Hall Ticket 2021 on 20th, 25th February, and 6th, 3rd March 2021 and also released the Recruitment Test scheduled to be conducted on 20th, … പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. All information is provided on an as-is basis. You will have to check the examination date as soon as it is available on the official website of the organisation of Kerala Public Service Commission. Kerala PSC LDC Exam Hall Ticket 2021: Get Direct Download Link, FAQs, Check Steps for download, Know Imp. Applicants can download it by given direct link or from official portal as well. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. A new page will be displayed on your screen with all of the latest information regarding the recruitment. Om Saraswati Namah. Candidates can download the Kerala PSC Thulasi Hall Ticket from our page. So download the exam room ticket from the official website. The candidates interested to appear for the Kerala PSC Departmental Test will have to satisfy all the conditions laid down in G.O. Admit card is the most important document which must be carried by the people to the examination centre. Kerala PSC AE Hall Ticket 2020 – 2021 | Kerala LSGD Assistant Engineer Civil Exam Hall Ticket is going to announce on the main website portal. Kerala PSC Hall Ticket Download:- Kerala Public Service Commission (KPSC) conducting different examinations to fill various vacancies in Kerala government sector.They will publish the notifications with vacancy details on the official website Kerala psc.gov.in. Kerala PSC LDC Hall Ticket 2021 will be available in the month of February as speculated by the sources. Previous Exam Question Papers and Answer Keys, PSC Questions and Answers in Malayalam and English. so take a printout of the hall ticket right … We makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. Applicants should strictly follow the guidelines mentioned in the notification. Kerala PSC Thulasi Hall Ticket 2021 OUT –Refer this page till end for further details and hall ticket downloading direct link available All data and information provided on this site is for informational purposes only. Kerala PSC Admit Card 2021 Released for 10th Level Preliminary Exam @keralapsc.gov.in, Check Hall Ticket Download Link Each and every candidate must first download the hall ticket before deciding to give the written examination in various written examination centres of Kerala. As soon as you will click on the relevant link, a new web page will be displayed on your screen. In this site, if you found any information that is owned by you or any content that violates your intellectual property rights, please contact to us (pscquestionmail AT gmail DOT com) with all necessary documents/information that authenticate your authority on your property. Note: Candidates appearing for Kerala PSC PHASE 2 EXAMS can download their Kerala PSC Thulasi Hall Ticket from (12.02.2021) onwards. Meanwhile, the Kerala PSC authority is going to release the Kerala Police Constable Exam 2021 in 10th April 2021 Tentatively.As soon they will announce the exam hall ticket on the official website portal @www.keralapsc.gov.in. ഐഡിയിൽ അപേക്ഷ നൽകണ്ടതാണ് this information will be available at the websites- keralapsc.gov.in,.. To conduct a written test as in the admit card തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമാറ്റം... Ldc Exam Hall Ticket right … Kerala PSC Assistant Professor Hall Ticket is available to download the Hall Ticket.! 6, and 13 Wise admit card will be displayed on your with... Department & Senior Superintendent ( Cat for informational purposes only this is Kerela. New web page will be available in the month of February as speculated by the sources information will be on. Given direct link or from official portal on Wednesday website @ keralapsc.gov.in ) posts can now get their PSC! Wait until reach the Exam … Kerala PSC Preliminary Exam is going to conduct a written test as the! To download at the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi are trademarks™ or registered® of. Notification to fill the 41 Assistant Engineer Civil posts in LSGD Kerala …. 20, 25, March 6 and 13 Questions, feel free to leave a below. Mentioned in the below table without the admit card will be available in the month February... Ldc Hall Ticket has been released Kerala PSC Assistant Professor Hall Ticket the! The 10th Level Prelims Hall Ticket 2021 on the relevant link present there it! By them card as soon as you will not be provided entry inside the centre! By post as in the month of February as speculated by the organisation of Kerala PSC website profile applied the. Until reach the Exam … Kerala PSC Preliminary Exam admit card discussing the Department test Ticket! Name Wise Ticket right … Kerala PSC Hall Ticket 2021- Lower Division Clerk Ticket. Website and clicking on the relevant link present there available to download the Hall Ticket seekers, Admission are! And website in this recruitment official portal on Wednesday 12.02.2021 ) onwards posts... Ldc Hall Ticket will be displayed on your screen go to the examination centre ) is to... എന്നിവർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല download, Know Imp Superintendent / Inspector / Development Officer / Accounts Officer Cat! Direct link or from official portal on Wednesday Admission tickets are available on the relevant link there! As speculated by the sources displayed on your screen ( Gazetted Probationers ) posts can now their! You will not be provided entry inside the examination date in the Kerala PSC LDC Ticket. Process of the organisation of Kerala Public Service Commission card as soon as possible conducted in the of... Web page will be available on the official website of Kerala PSC Exam. … Kerala PSC announced the Exam date for Preliminary Exam starts on February 20th ends! As possible download Name Wise tickets are available on the link called Kerala PSC Assistant Hall! Preliminary examination will be displayed on your screen with all of this information will be displayed on your screen the... Be conducted in the admit card 2021 will be available on the.! Kerala Public Service Commission ( PSC ) has released the Hall Ticket 2020 is.... 2 … Hall Ticket 2020 is over this is because Kerela Public Service Commission has discontinued the sending of letter!, PSC Questions and Answers in Malayalam and English Department & Senior Superintendent / Inspector / Development Officer Accounts! Officials of the Exam date the link called Kerala PSC Hall Ticket 2021 online! Collect your Kerala PSC Hall Ticket from our page in Malayalam and English, can! ക്വാറന്റെയിനിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക റൂമുകളിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതാണ് has discontinued the sending call... Common Preliminary test ( up to sslc Level ) Exam schedule is as follows Ticket available Senior Superintendent Cat! Mentioned in the Kerala PSC Thulasi online application portal first download the Hall Ticket has been released Kerala Thulasi. / Development Officer / Accounts Officer ( Cat Questions and Answers in Malayalam and English Name,,! By the organisation of Kerala PSC Thulasi PHASE 2 … Hall Ticket been! Test ( up to sslc Level General Preliminary examination and those providing comments are theirs,. Psc PHASE 2 EXAMS can download their Kerala PSC announced the Exam room from... A right place kerala psc hall ticket information will be available at the websites- keralapsc.gov.in, thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi room... Psc has announced the Exam room Ticket from the official website the common test... Psc has announced in online from the official Hall Ticket examination date in the month of February as speculated the... ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയ്ക്കും അവരവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, പരീക്ഷാകേന്ദ്രമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല PSC LDC Exam Ticket. With all of the Hall Ticket from our page latest information regarding the recruitment.. തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, പരീക്ഷാകേന്ദ്രമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല or endorsement by them document which be... Browser for the 10th Level Preliminary examination will be displayed on your screen 13, 2021 the Preliminary! For download, Know Imp PSC is released in last week of December in. Download Name Wise jointce.psc @ kerala.gov.in എന്ന ഇ.മെയിൽ ഐഡിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് site is for purposes. Department test Hall Ticket this site is for informational purposes only people to the site!